Menu Sluiten

Tuinreglement

Tuinreglement van de Volkstuinvereniging Groenendaal te Heemstede

 

Artikel 1

Verplichting leden tot onderhoud tuinen

 1. Ieder lid is op basis van artikel 6 en 7 van de statuten, verplicht de haar/hem toegewezen tuin te allen tijde zelf te gebruiken, behoorlijk te bewerken en vrij van onkruid te houden.

Ook buiten het seizoen dient de tuin er ordelijk uit te zien.

 1. Ieder lid is verplicht het paaltje met het tuinnummerbordje, dat daartoe door de vereniging in bruikleen is gegeven, op de aangegeven plaats te laten staan.

Artikel 2

Tuinkeuring

 1. Ieder jaar vindt in voorjaar, zomer en najaar een controle plaats door de tuinkeuringscommissie.
 2. Deze commissie rapporteert hierover aan het bestuur.
 3. Indien een lid niet voldoet aan het gestelde in artikel 6 en 7 van de statuten ontvangt het lid een waarschuwingsbrief van het bestuur, waarin hij/zij wordt verzocht de tuin alsnog in goede staat te brengen.
 4. Als bij de volgende keuring blijkt dat het lid niet aan het verzoek heeft voldaan en bij het bestuur niet bekend is dat er sprake is van bijzondere omstandigheden, volgt een tweede brief.
 5. In deze brief wordt het lid meegedeeld dat, indien binnen vier weken na ontvangst van de brief nog geen actie is ondernomen, het lidmaatschap per direct zal worden opgezegd.
 6. Dit ontslaat het lid niet van de verplichting de tuin schoon op te leveren.

Artikel 3

Paden

 1. Paden dienen onkruidvrij te worden gehouden en moeten goed kunnen worden belopen.
 2. Het onderhoud aan de paden van de complexen dient tot aan de helft te geschieden door de leden van wie de tuin grenst aan dat pad.
 3. Het is verboden gedeelten van paden, bermen en dergelijke aan de gehuurde tuin toe te voegen en als tuingrond in gebruik te nemen.
 4. Hoofdpaden moeten tenminste 1 m breed zijn.
 5. Tussenpaden moeten tenminste 60 cm breed zijn.
 6. De paden op de complexen zijn voetpaden; waar fietsers te gast zijn

Artikel 4

Sloten en bermen

 1. Sloten en slootkanten moeten worden onderhouden overeenkomstig de voorschriften van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
 2. Ieder lid, wiens tuin grenst aan een sloot, dient al zijn slootkanten te onderhouden en zo nodig te herstellen.
 3. De halve breedte van die sloot moet door het lid over de volle breedte van de desbetreffende tuin en onder de vlonders, jaarlijks vóór 1 oktober, zijn schoongemaakt.
 4. Er moet een berm van tenminste 50 cm worden vrijgehouden.
 5. In de berm mogen geen materialen opgeslagen worden en mag geen compostbak worden geplaatst.
 6. Worden de desbetreffende werkzaamheden namens het lid door iemand anders uitgevoerd, dan blijft het lid verantwoordelijk.

Artikel 5

Tuinafscheiding

 1. De afscheiding tussen de tuinen dient van dien aard te zijn, dat hinderlijke schaduw wordt voorkomen.
 2. De afscheidingen mogen maximaal 1.20 meter hoog zijn. Aan de buitenranden van de complexen is dit 1.80 meter.
 3. Gedoornde bramenstruiken of andere hinderlijke struiken / beplanting en bomen, die een vrije doorgang belemmeren, zijn als afscheiding niet toegestaan.
 4. Ook hekwerken mogen de doorgang niet hinderen.

Artikel 6

Opgaande begroeiing en bomen

 1. Nieuw te planten fruitbomen dienen tenminste 50 cm vanaf de begrenzing geplaatst te worden en mogen geen grotere hoogte hebben dan 4 m. Nieuw te planten hagen, heesters en bessenstruiken dienen tenminste 50 cm vanaf het pad te worden geplant.
 2. Het planten van wilgenbomen, bamboe en “kerstbomen” is niet toegestaan.
 3. Bomen anders dan fruitbomen mogen slechts geplant worden na toestemming van het bestuur.
 4. Voor bestaande fruitbomen, hagen, heesters en bessenstruiken kan het bestuur een uitzondering maken in die gevallen waar geen hinder wordt veroorzaakt.
 5. In geval van schade en/of hinder door hoog opgaande heggen, heesters, struiken en/of andere begroeiing, toegebracht aan belendende tuinen, dient op verzoek van de gebruikers van die tuinen of op verzoek van het bestuur de oorzaak van de schade of hinder te worden weggenomen.
 6. Bestaande bomen welke naar het oordeel van het bestuur gevaar opleveren voor andere tuinen of voor derden, dienen op last van het bestuur en op kosten van het desbetreffende lid gesnoeid of gekapt te worden, daar waar nodig met vergunning van de Gemeente Heemstede.
 7. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke veroorzaakt     wordt door bomen, die zich bevinden op de tuinen van de leden, ook al stonden die     bomen al op de tuin bij het aanvaarden van de op grond van het huurcontract     toegewezen tuin.

 Artikel 7

Teelt van aardappelen en tomaten

 1. Het telen van aardappelen is gehouden aan de voorwaarden van het Ministerie van Landbouw.
 2. Teelt van aardappelen dient in wisselteelt plaats te vinden en is alleen toegestaan op het daartoe jaarlijks door het bestuur vast te stellen gedeelte van de tuin.
 3. Er mogen niet vaker dan 1 maal in de 3 jaar op dezelfde plaats aardappelen worden geteeld.
 4. Er mag jaarlijks niet meer dan 1/3 deel van de beschikbare oppervlakte met aardappelen worden beteeld.
 5. Teelt van tomaten en andere gewassen uit de nachtschade familie zijn alleen toegestaan op het tuingedeelte waar aardappelteelt is toegestaan, dan wel in een kas.
 6. Het bestuur is, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, bevoegd de teelt van aardappelen en gewassen uit de nachtschade familie te verbieden, dan wel op te schorten.
 7. Het bestuur is bevoegd de aardappelplanten en gewassen uit de nachtschade familie te verwijderen, als deze niet op de juiste plaats staan.

Artikel 8

Bestrijdingsmiddelen

 1. De vereniging stelt zich ten doel om natuurlijk tuinieren te bevorderen en verbiedt daarom het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. (zie bijlage “bestrijdingsmiddelen”)

Artikel 9

Bemesting

 1. Voor het gebruik van verse mest (zie bijlage “het mestreglement”).

Artikel 10

Omgaan met tuinafval

 1. Groenafval dient op de eigen tuin te worden gecomposteerd.
 2. Tuinafval of vuil mag niet worden achtergelaten op de parkeerplaats.
 3. Het verbranden van materiaal is, volgens gemeentelijke verordening, ten strengste verboden.
 4. Niet organisch afval, zoals planken, stenen, gaas en glas, mag absoluut niet worden begraven maar dient afgevoerd te worden naar de Gemeentewerf van de eigen gemeente.
 5. Het is niet toegestaan om grond van de tuin af te voeren.

Artikel 11

Opslag materialen

 1. Losse tuinmaterialen moeten na afloop van het tuinseizoen worden opgeruimd en/of vastgezet.
 2. Het is de leden op het complex verboden haar/zijn tuin als opslagplaats van niet tuin gebonden materialen te gebruiken.

Artikel 12

Bouwwerken

 1. Het plaatsen van een schuur en van bouwsels hoger dan 1.20 m, of van een buitensporige omvang, is niet toegestaan.
 2. Kasjes mogen alleen geplaatst worden met toestemming van het bestuur. Een aanvraag voor het plaatsen van een kasje dient schriftelijk te worden gedaan bij de secretaris. Kasjes mogen alleen op de door de Gemeente Heemstede aangewezen plek worden geplaatst. De regels t.a.v. de maximale maten van het kasje zijn: een oppervlakte van 5 m2 en een bouwhoogte van 2,5 meter.
  (zie het Bestemmingplan eerste herziening Landgoederen en groene gebieden art. 16.2)
  https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0397.BPh1landgoederen-0201/r_NL.IMRO.0397.BPh1landgoederen-0201.htm

Op het complex Dr.Schaepmanlaan staat de gemeente het plaatsen van kasjes niet toe.

 1. Opstallen, broeibakken, afrasteringen e.d. moeten goed worden onderhouden en een verzorgde aanblik geven.

Artikel 13

Levende have

 1. Het houden van dieren is niet toegestaan op de tuincomplexen.
 2. Het bestuur wil het plaatsen van nieuwe bijenkorven niet meer toestaan. Over de reeds· aanwezige bijenkorven kunnen tuinders bezwaren melden aan het bestuur. In geval van ernstige’ bezwaren moeten de bijen van het complex verwijderd worden.
 3. Honden van bezoekers zijn niet toegestaan.

 Artikel 14

Geluidshinder

 1. Het ten gehore brengen van muziek, via geluidsdragers, is niet toegestaan.

Artikel 15

Betreden van de tuinen door derden

 1. Leden en niet-leden mogen de tuin van een ander lid alleen betreden met diens toestemming.
 2. Het bovenstaande is niet van toepassing op bestuursleden, leden van de tuinkeuringscommissie en op huisgenoten en medetuinders van het lid.

Artikel 16

Niet voorziene gevallen

 1. In gevallen, waarin dit tuinreglement niet voorziet, beslist het bestuur. Het bestuur dient daarvoor verantwoording af te leggen aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 17

Inwerkingtreding en vaststelling

 1. Dit Tuinreglement vervangt het Tuinreglement van 28 oktober 2013
 2. Dit Tuinreglement treedt terstond in werking na zijn vaststelling.
 3. Aldus vastgesteld bij besluit van de algemene ledenvergadering van 23 maart 2022

 

Waarnemend voorzitter                     I.  van Huissteden

Secretaris                                           A. van Heerikhuizen

Penningmeester                                 R. van den Eijkhof

 

BIJLAGEN Tuinreglement

 1. BESTRIJDINGSMIDDELEN

Artikel 8:

De vereniging stelt zich ten doel om natuurlijk tuinieren te bevorderen en verbiedt daarom het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. De vereniging is van mening dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen  verstrekkende gevolgen kan hebben voor mens en dier. Middelen zoals MCPA, Aldrin, Lindaan, Roundup en Mesorol (de bekende blauwe korrels tegen veenmollen) zijn moeilijk afbreekbare verbindingen en komen in het grondwater.

De grootste bestrijders van ongedierte zijn de vogels en juist die leggen het loodje wanneer zij een door gif stervend of reeds dood insect opeten. Alle tuinders weten van de ernstige gevolgen van het uitsterven van vlinders en bijen waarbij chemische bestrijdingsmiddelen een grote rol spelen.

Het gaat niet alleen om het hier en nu maar zeker ook om de toekomst van gezonde gewassen voor ons nageslacht. Om die reden is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.

 1. MESTREGLEMENT

Artikel 9:

 • De aanvoer van mest is beperkt tot de maanden november t/m maart.
 • De mest mag alleen worden gestort op de door het bestuur aangewezen mestplaats (indien aanwezig).
 • Er mag niet meer dan één lading mest tegelijk worden aangevoerd en opgeslagen.
 • De maximale aanvoer bedraagt 5 m3.
 • De mest mag maximaal 3 dagen blijven liggen.
 • Boetes door de gemeente opgelegd voor teveel en/of te langdurige mestopslag dan wel storten buiten de aangewezen mestplaats zullen op de eigenaar c.q. de besteller van de mest worden verhaald.
 • Er is een lijst in de schuur van de complexen Herenweg en Manpadslaan waarop dient te worden aangegeven:
 • 1. Reserveringsdatum mestbestelling met naam van besteller. (Overleg tussen de leden gewenst, ten einde dubbele aanvoer te voorkomen.)
 • 2. Bij aflevering van de mest dienen de datum en de naam van de besteller worden vermeld.
 • 3. Een dubbele bestelling kan niet worden afgeleverd en zal door de leverancier weer moeten worden meegenomen, totdat er een nieuwe gelegenheid is om mest af te leveren; dit is risico van leverancier en besteller.
 • 4. In zijn algemeenheid dient hygiënisch te worden gewerkt, zodat geen mestresten op het terrein en de paden achterblijven.
 • 5. Voorkomen dient te worden dat er mestvocht in de sloten komt.

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *