Tuinreglement

Inleiding

Dit Tuinreglement is opgesteld door het bestuur op grond van artikel 22 van de statuten van de vereniging.
Dit reglement wordt bekrachtigd door de algemene ledenvergadering.
Het doel van het reglement is dat alle leden met elkaar naar genoegen kunnen tuinieren.

Het bestuur beoogt verder met deze regels dat de volkstuincomplexen goed functioneren, er esthetisch verantwoord uitzien en dat overlast aan de leden onderling of aan derden wordt voorkomen. Een aantal bepalingen heeft betrekking op de doelmatigheid van het houden van een moes- en/of bloementuin. Andere bepalingen betreffen het uiterlijk van de tuinen, zoals ontsierende materialen, bouwsels en onverzorgde heggen.

Soms is gezamenlijk onderhoud nodig. Ook hiervan wordt melding gemaakt in het reglement. Voorts zijn de tuinkeuringen vermeld en zijn nog enkele bepalingen opgenomen die helaas soms van toepassing zijn.

Tuinreglement van de Volkstuinvereniging Groenendaal te Heemstede

Artikel 1

Verplichting leden tot onderhoud tuinen

 1. Ieder lid is op basis van artikel 6 en 7 van de statuten, verplicht de haar/hem toegewezen tuin te allen tijde zelf te gebruiken, behoorlijk te bewerken en vrij van onkruid te houden.

Ook buiten het seizoen dient de tuin er ordelijk uit te zien.

 1. Ieder lid is verplicht het paaltje met het tuinnummerbordje, dat daartoe door de vereniging in bruikleen is gegeven, op de aangegeven plaatst te laten staan.

Artikel 2

Tuinkeuring

 1. Ieder jaar vindt omstreeks 1mei, 15 juni, 1 augustus en 1 oktober een controle plaats door de tuinkeuringscommissie.
 2. Deze commissie rapporteert hierover aan het bestuur.
 3. Indien een lid niet voldoet aan het gestelde in artikel 6 en 7 van de statuten ontvangt het lid een waarschuwingsbrief van het bestuur, waarin hij/zij wordt verzocht de tuin alsnog in goede staat te brengen.
 4. Als bij de volgende keuring blijkt dat het lid niet aan het verzoek heeft voldaan en bij het bestuur niet bekend is dat er sprake is van bijzondere omstandigheden, volgt een tweede brief.
 5. In deze brief wordt het lid meegedeeld dat, indien binnen vier weken na ontvangst van de brief nog geen actie is ondernomen, het lidmaatschap per direct zal worden opgezegd.
 6. Dit ontslaat het lid niet van de verplichting de tuin schoon op te leveren.

Artikel 3

Paden

 1. Paden dienen onkruidvrij te worden gehouden en moeten goed kunnen worden belopen.
 2. Het onderhoud aan de paden van de complexen dient tot aan de helft te geschieden door de leden van wie de tuin grenst aan dat pad.
 3. Het is verboden gedeelten van paden, bermen en dergelijke aan de gehuurde tuin toe te voegen en als tuingrond in gebruik te nemen.
 4. Hoofdpaden moeten tenminste 1 m breed zijn.
 5. Tussenpaden moeten tenminste 60 cm breed zijn.
 6. De paden op de complexen zijn voetpaden; waar fietsers te gast zijn

Artikel 4

Sloten en bermen

 1. Sloten en slootkanten moeten worden onderhouden overeenkomstig de voorschriften van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
 2. Ieder lid, wiens tuin grenst aan een sloot, dient al zijn slootkanten te onderhouden en zo nodig te herstellen.
 3. De halve breedte van die sloot moet door het lid over de volle breedte van de desbetreffende tuin en onder de vlonders, jaarlijks vóór 1 oktober, zijn schoongemaakt.
 4. Er moet een berm van tenminste 50 cm worden vrijgehouden.
 5. In de berm mogen geen materialen opgeslagen worden en mag geen compostbak worden geplaatst.
 6. Worden de desbetreffende werkzaamheden namens het lid door iemand anders uitgevoerd, dan blijft het lid verantwoordelijk.

Artikel 5

Tuinafscheiding

 1. De afscheiding tussen de tuinen dient van dien aard te zijn dat hinderlijke schaduw wordt voorkomen.
 2. De afscheidingen mogen maximaal 20 meter hoog zijn. Aan de buitenranden van de complexen is dit 1.80 meter.
 3. Bramenstruiken of andere hinderlijke struiken en bomen zijn als afscheiding niet toegestaan.

Artikel 6

Opgaande begroeiing en bomen

 1. Nieuw te planten fruitbomen dienen tenminste 50 meter vanaf de begrenzing geplaatst te worden en mogen geen grotere hoogte hebben dan 4 m. Nieuw te planten hagen, heesters en bessenstruiken dienen tenminste 50 cm vanaf het pad te worden geplant.
 2. Het planten van wilgenbomen, bamboe en “kerstbomen” is niet toegestaan.
 3. Bomen anders dan fruitbomen mogen slechts geplant worden na toestemming van het bestuur.
 4. Voor bestaande fruitbomen, hagen, heesters en bessenstruiken kan het bestuur een uitzondering maken in die gevallen waar geen hinder wordt veroorzaakt.
 5. In geval van schade en/of hinder door hoog opgaande heggen, heesters, struiken en/of andere begroeiing, toegebracht aan belendende tuinen, dient op verzoek van de gebruikers van die tuinen of op verzoek van het bestuur de oorzaak van de schade of hinder te worden weggenomen.

6    Bestaande bomen welke naar het oordeel van het bestuur gevaar opleveren voor andere tuinen of voor derden, dienen op last van het bestuur en op kosten van het desbetreffende lid gesnoeid of gekapt te worden, daar waar nodig met vergunning van de Gemeente Heemstede.

7    Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke veroorzaakt wordt door  bomen die zich bevinden op de tuinen van de leden, ook al stonden die bomen al op de tuin bij het aanvaarden van de op grond van het huurcontract toegewezen tuin.

 Artikel 7

Teelt van aardappelen en tomaten

 1. Het telen van aardappelen is gehouden aan de voorwaarden van het Ministerie van Landbouw.
 2. Teelt van aardappelen dient in wisselteelt plaats te vinden en is alleen toegestaan op het daartoe jaarlijks door het bestuur vast te stellen gedeelte van de tuin.
 3. Er mogen niet vaker dan 1 maal in de 3 jaar op dezelfde plaats aardappelen worden geteeld.
 4. Er mag jaarlijks niet meer dan 1/3 deel van de beschikbare oppervlakte met aardappelen worden beteeld.
 5. Teelt van tomaten en andere gewassen uit de nachtschade familie zijn alleen toegestaan op het tuingedeelte waar aardappelteelt is toegestaan, dan wel in een kas.
 6. Het bestuur is, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, bevoegd de teelt van aardappelen te verbieden, dan wel op te schorten.
 7. Het bestuur is bevoegd de aardappelplanten te verwijderen als deze niet op de juiste plaats staan.

 Artikel 8

Bestrijdingsmiddelen (zie bijlage)

 1. De vereniging stelt zich ten doel om natuurlijk tuinieren te bevorderen en verbiedt daarom het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. (zie bijlage “bestrijdingsmiddelen”)

Artikel 9

Bemesting

 1. Voor het gebruik van verse mest zie het mestreglement.

Artikel 10

Omgaan met tuinafval

 1. Groenafval dient op de eigen tuin te worden gecomposteerd.
 2. Tuinafval of vuil mag niet worden achtergelaten op de parkeerplaats.
 3. Het verbranden van materiaal is, volgens gemeentelijke verordening, ten strengste verboden.
 4. Niet organisch afval, zoals planken, stenen, gaas en glas, mag absoluut niet worden begraven maar dient afgevoerd te worden naar de Gemeentewerf van de eigen gemeente.
 1. Het is niet toegestaan om grond van de tuin af te voeren.

 

Artikel 11

Opslag materialen

 1. Losse tuinmaterialen moeten na afloop van het tuinseizoen worden opgeruimd en/of vastgezet.
 2. Het is de leden op het complex verboden haar/zijn tuin als opslagplaats van niet tuin gebonden materialen te gebruiken.

Artikel 12

Bouwwerken

 1. Het plaatsen van een schuur en van bouwsels hoger dan 20 m, of van een buitensporige omvang, is niet toegestaan.
 2. Kasjes mogen alleen geplaatst worden met toestemming van het bestuur. Een aanvraag voor het plaatsen van een kasje dient schriftelijk te worden gedaan bij de secretaris. Aspirant-leden kunnen geen kasje aanvragen. Kasjes mogen alleen op de door de Gemeente Heemstede aangewezen plek worden geplaatst.

Op het complex Dr.Schaepmanlaan staat de gemeente het plaatsen van kasjes niet toe.

 1. Opstallen, broeibakken, afrasteringen e.d. moeten goed worden onderhouden en een verzorgde aanblik geven.

Artikel 13

Levende have

 1. Het houden van dieren is niet toegestaan op de tuincomplexen.
 2. Voor het houden van bijen is toestemming nodig van het bestuur.
 3. Honden van bezoekers zijn niet toegestaan.

 Artikel 14

Geluidshinder

 1. Het ten gehore brengen van muziek, via geluidsdragers, is niet toegestaan.

Artikel 15

Betreden van de tuinen door derden

 1. Leden en niet-leden mogen de tuin van een ander lid alleen betreden met diens toestemming.
 2. Het vorenstaande is niet van toepassing op bestuursleden, leden van de tuinkeuringscommissie en op huisgenoten en medetuinders van het lid.

Artikel 16

Niet voorziene gevallen

 1. In gevallen waarin dit tuinreglement niet voorziet beslist het bestuur. Het bestuur dient daarvoor verantwoording af te leggen aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 17

Inwerkingtreding en vaststelling

 1. Dit Tuinreglement treedt terstond in werking na zijn vaststelling.

 

Aldus vastgesteld bij besluit van de algemene ledenvergadering van 28 oktober 2013.

 

Voorzitter:                               I. van Huissteden

Secretaris:                               E. Lamoré

Penningmeester                        W.Meijer