Menu Sluiten

Huurvoorwaarden

 1. De huur loopt gelijk met het kalenderjaar. De huur wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij de huurder voor 1 november van enig jaar de secretaris schriftelijk bericht het huurcontract te willen beëindigen. (adres: Volkstuinvereniging Groenendaal, Duin en Vaart 27, 2105MJ Heemstede)
 2. De verschuldigde huur wordt jaarlijks door de ALV van de volkstuinvereniging vastgesteld. Tenzij anders bepaald, moet de huur voor 1 februari van het nieuwe kalenderjaar zijn voldaan.
 3. Bij niet tijdige betaling van het aan de verhuurder verschuldigde kan, zonder dat daartoe inverzuimstelling nodig is, de wettelijke rente in rekening worden gebracht
 4. Bij nalatigheid van de huurder in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zijn de aan de incasso van de vordering verbonden kosten voor rekening van de huurder.
 5. De volkstuin dient binnen een maand na ondertekening van dit contract in gebruik te worden genomen.
 6. De volkstuin mag slechts als volkstuin worden gebruikt, het is een lid niet toegestaan om:
  1. beroepsmatige of commerciële activiteiten op het complex te verrichten;
  2. de tuin en bouwsels aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
 7. Het is de huurder niet toegestaan op het gehuurde:
  1. de grond en/of het water te verontreinigen met stoffen zoals benzine, olie, vetten, fecaliën etc.;
  2. materialen te begraven of in het water te deponeren;
  3. materialen te verbranden
 8. De volkstuin dient zodanig te worden onderhouden dat:
  1. de andere huurders geen hinder ondervinden;
  2. de tussen de tuinen gelegen paden en hoofdpaden goed onderhouden worden;
  3. bomen en struiken niet binnen anderhalve meter van de begrenzing worden geplaatst
  4. een mogelijke sloot en slootkant wordt onderhouden overeenkomstig de voorwaarden van het Hoogheemraadschap van Rijnland
 9. Het plaatsen van een schuur, bouwsels hoger dan 1 meter of met een buitensporige omvang is niet toegestaan.
  Kasjes mogen alleen geplaatst worden met toestemming van het bestuur. Een aanvraag voor het plaatsen van een kasje dient schriftelijk te worden gedaan bij de secretaris van de vereniging. Kasjes mogen alleen op de daartoe door de Gemeente Heemstede aangewezen plek worden geplaatst.
 10. De verhuurder zal de huur door tussentijdse opzegging beëindigen in het geval de Gemeente Heemstede de verhuur aan de vereniging opzegt.
 11. De verhuurder kan, met inachtneming van een kalendermaand, de verhuur beëindigen als de huurder in strijd handelt met de voorwaarden gesteld in de statuten en reglementen.
 12. Indien de verhuurder gebruik maakt van de artikelen 10 en 11 zal de huurder generlei restitutie op betaling kunnen vorderen.
 13. Bij beëindiging van het huurcontract dient de huurder de volkstuin geheel schoon op te leveren. Dit houdt in: indien geen overdracht van bouwsels en beplanting heeft plaatsgevonden dient het lid op de datum van beëindiging van het lidmaatschap de tuin (inclusief paden en slootkanten) als ”zwarte grond”op te leveren. Dat wil zeggen ontdaan van alle bouwsels, beplantingen en geheel onkruidvrij. Bij het verwijderen van bomen moet men voldoen aan gemeentelijke kapvergunning.
 14. In geval de huurder het in artikel 13 bepaalde niet nakomt is de verhuurder gerechtigd dit voor rekening van de huurder te doen uitvoeren. De rekening van de verhuurder hiervoor dient binnen een maand na dagtekening te worden voldaan. De artikelen 3 en 4 zijn hierbij van overeenkomstige toepassing
 15. In geval de huurder het in artikel 13 bepaalde niet nakomt vervalt de betaalde borgsom bij het aangaan van het huurcontact aan de vereniging.
 16. Kinderen mogen uitsluitend onder begeleiding van een meerderjarige de volkstuin betreden.
 17. Het verblijf op het complex van de volkstuin is geheel voor eigen risico. De vereniging kan voor geen enkele schade aansprakelijk gesteld worden.
 18. De verhuurder is gerechtigd in overleg met de huurder die maatregelen te nemen die in het belang van de vereniging zijn.

Inschrijfnummer K.v.K: 40595040

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.