Menu Sluiten

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement van de Volkstuinvereniging Groenendaal gevestigd te Heemstede.

 

De Algemene Bepalingen:

Artikel 1:

Lidmaatschap, aspirant-lidmaatschap

 1. Iedere huurder van een tuin dient lid van de volkstuinvereniging te zijn en meerderjarig te zijn.
 2. Degene, die als aspirant-tuinder tot de vereniging wenst toe te treden, kan zich schriftelijk bij de secretaris aanmelden met het verzoek om in aanmerking te komen voor het gebruik van een tuin. Dit kan digitaal via een aanmeldingsformulier of met een bij de secretaris aangevraagd aanmeldingsformulier.
 3. Na ontvangst van een aanmeldingsformulier neemt de secretaris contact op met de aanvrager.
  Vrijgekomen tuinen worden in volgorde van de ontvangst van de aanmelding aangeboden aan de aanvrager. Echter, indien een lid een tuin in wil ruilen voor een vrijkomende tuin of wil uitbreiden, kan aan een dergelijk verzoek voorrang worden gegeven mits aan Art. 7.2 van het huishoudelijk reglement wordt voldaan. Wanneer een lid er een tuin bij wil nemen, dienen de laatste tuinkeuringen bij dat lid aan de eisen te voldoen. De overgang kan slechts aan het einde van het kalenderjaar plaatsvinden, tenzij het bestuur anders beslist.
 4. De aanvrager is de eerste twee jaar aspirant-tuinder. De aspirant-tuinder krijgt een huurcontract voor de toegewezen tuin na ontvangst van de verschuldigde betalingen en na ontvangst van een getekende verklaring, dat men akkoord gaat met de Statuten en de Reglementen van de vereniging.
 1. Aan de aspirant-tuinder zal, na toewijzing van een tuin, een proeftijd van 24 maanden worden gesteld, waarin aangetoond dient te worden dat de aspirant-tuinder in staat is de toegewezen tuin te onderhouden volgens de reglementen. Ter ondersteuning ontvangt hij een boekje met het tuin- en huishoudelijk reglement. Afhankelijk van de omstandigheden kan het bestuur hiervan afwijken.
 2. Aan het eind van de proeftijd kan het bestuur op enkele aanzegging besluiten, dat de aspirant-tuinder niet wordt toegelaten als lid onder vermelding van de redenen.
 3. Een aspirant-tuinder kan maximaal 200 m² huren.

Artikel 2:

Afspraken met betrekking tot bepalingen en regelgeving

 1. Ieder lid wordt geacht kennis te nemen van de bepalingen in de statuten en de reglementen, en dienovereenkomstig te handelen.
 2. Leden zijn verplicht de statuten en de reglementen, evenals de besluiten door de algemene ledenvergadering genomen, ook al waren zij niet vertegenwoordigd, op te volgen.
 3. Zij zijn volledig aansprakelijk voor de gedragingen van hun gezinsleden en hun bezoekers.
 4. De verschuldigde huur, borg en contributie dienen, voor zover niet anders is bepaald, voor 1 februari  van het betreffende jaar te zijn betaald
 5. Een lid kan verplicht worden een redelijke bijdrage te leveren aan de door het bestuur vastgestelde werkzaamheden ten behoeve van het beheer en/of onderhoud van het gemeenschappelijke gedeelte en begrenzingen van het tuincomplex en/of verenigingseigendommen (het zogenaamde algemeen werk). Daartoe kan een rooster worden opgesteld.
 6. Ieder lid heeft de vrije beschikking over zijn gehuurde tuin maar is verplicht zijn tuin van aanvang af in goede staat te brengen en te houden tot wederopzegging van de huur. De wijze, waarop een lid geacht wordt onderhoud te plegen, staat beschreven in het tuinreglement van de vereniging.
 7. Het is een lid niet toegestaan:
  1. Beroepsmatige of commerciële activiteiten op het complex te verrichten.
  2. De tuin en bouwsels aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
  3. Achtergebleven mest zonder toestemming van de ‘eigenaar’ weg te halen; ook is het niet toegestaan beplanting of anderszins mee te nemen van (vermeende) leegstaande tuinen zonder toestemming.
 8. Overdracht van tuin, opstallen en/of beplanting kan alleen worden toegestaan door tussenkomst van de vereniging. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle rechten op de tuin.

Artikel 3:

Verkiesbaarheid

 1. Leden kunnen zich volgens de geldende regels (zie artikel 12 lid 1 tot en met 4 van de statuten) verkiesbaar stellen voor een functie binnen het bestuur, of één der commissies.
 2. In een te vormen commissie mogen meerderjarige gezinsleden van het lid worden gekozen, echter met uitzondering van de kascommissie.

 Artikel 4:

Termijnafspraken

Het bestuur is gerechtigd tot het bepalen van een redelijke termijn waarbinnen nagelaten onderhoud nog dient te worden uitgevoerd, indien het betreffende lid:

 1. De tuin en/of de daarop aanwezige opstallen niet naar behoren onderhoudt.
 2. Zich niet houdt aan de bepalingen zoals deze zijn gesteld in de Statuten, reglementen, en/of andere schriftelijk kenbaar gemaakte bepalingen.

Artikel 5:

Aansprakelijkheid

Het dagelijks bestuur, algemeen bestuur, en de commissieleden zijn allen in de uitoefening van hun functie niet aansprakelijk voor enige:

 1. Schade aan eigendommen van leden, gezinsleden of hun bezoekers.
 2. Ongevallen of letsels van welke aard dan ook.
 3. Diefstal, beschadiging of verlies op enigerlei wijze.
 4. Verborgen gebreken.

Artikel 6:

Einde Lidmaatschap

 • Tenzij het bestuur anders besluit, blijft een lid bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 Artikel 7:

Oplevering na beëindiging

 1. Bij beëindiging van het huurcontract dient de huurder de volkstuin geheel schoon op te leveren.
 2. Indien geen overdracht van bouwsels en beplantingen heeft plaatsgevonden, dient het lid/de huurder op de datum van beëindiging van het huurcontract de tuin, inclusief paden en slootkanten, als “zwarte grond” op te leveren. D.w.z. ontdaan van alle bouwsels, (met uitzondering van een kasje, mits in goede staat), beplantingen (met uitzondering van fruitbomen) en verhardingen; geëgaliseerd en geheel· onkruidvrij. Ook mag er geen afval in de bodem of in de sloot achtergelaten worden.
 3. Bij het verwijderen van bomen dient men te voldoen aan de gemeentelijke kapvergunning.

 Artikel 8:

Commissies

 1. De in de statuten genoemde kascommissie (artikel 12 lid 4) bestaat uit twee leden en een reserve lid.
 2. Zij maken geen deel uit van het bestuur noch van enige andere commissie.
 3. Ze worden benoemd voor de periode van een jaar en zijn daarna nog één maal herkiesbaar.

Artikel 9:

Regeling wijziging Reglementen

 1. In zowel het Huishoudelijk- als in overige reglementen kan geen verandering worden aangebracht tenzij deze is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.
 2. Hiertoe dient schriftelijk een voorstel tot wijziging te worden ingediend bij het dagelijks bestuur en wel 14 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering.
 3. Een reglementswijziging kan alleen worden goedgekeurd indien 2/3 van de aanwezige leden voorgestemd hebben.

 Artikel 10:

Inwerkingtreding en vaststelling

 1. Dit Huishoudelijk Reglement vervangt het Huishoudelijk Reglement van 28 oktober 2013
 2. Dit Huishoudelijk Reglement treedt terstond in werking na zijn vaststelling.

Aldus vastgesteld bij besluit van de algemene ledenvergadering van 23 maart 2022

 

Waarnemend voorzitter                     I. van Huissteden

Secretaris                                           A. van Heerikhuizen

Penningmeester                                 R. van den Eijkhof