Huishoudelijk reglement

van de Volkstuinvereniging Groenendaal gevestigd te Heemstede.

De Algemene Bepalingen:

Artikel 1:

Iedere huurder van een tuin dient lid van de volkstuinvereniging te zijn en meerderjarig te zijn.

Artikel 2:

 1. Ieder lid wordt geacht kennis te nemen van de bepalingen in de statuten en reglementen, alsmede de
  overige vastgestelde regels en commissiebepalingen en dienovereenkomstig te handelen.
 2. Leden zijn verplicht de statuten en reglementen, evenals de besluiten door de algemene ledenvergadering genomen, ook al waren zij niet vertegenwoordigd, op te volgen.
  En zij zijn volledig aansprakelijk voor de gedragingen van hun gezinsleden en hun bezoekers.
 3. Voor het huren van een volkstuin op een der complexen van de vereniging dient de huurder een huurcontract te ondertekenen.
 4. De verschuldigde huur, borg en contributie dienen, voor zover niet anders is bepaald, voor
  1 februari van het betreffende jaar te zijn betaald
 5. Een lid kan verplicht worden een redelijke bijdrage te leveren aan de door het bestuur vastgestelde werkzaamheden ten behoeve van het beheer en/of onderhoud van het gemeenschappelijke gedeelte en begrenzingen van het tuincomplex en/of verenigingseigendommen (het zogenaamde algemeen werk). Daartoe kan een rooster worden opgesteld.
 6. Ieder lid heeft de vrije beschikking over zijn gehuurde tuin maar is verplicht zijn tuin van aanvang af in
  goede staat te brengen en te houden tot wederopzegging van de huur.
 7. Het is een lid niet toegestaan:
  1. Beroepsmatige of commerciële activiteiten op het complex te verrichten.
  2. De tuin en bouwsels aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
  3. Overdracht van tuin, opstallen en/of beplanting mag alleen geschieden door tussenkomst van de vereniging. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle rechten op de tuin.

Artikel 3:

 1. Leden kunnen zich volgens de geldende regels (zie artikel 12 lid 1 tot en met 4) verkiesbaar stellen voor een functie binnen het bestuur, of één der commissies.
 2. In een te vormen commissie mogen meerderjarige gezinsleden van het lid worden gekozen, echter met de uitzondering van de kascommissie.

Artikel 4:

Het bestuur is gerechtigd tot het bepalen van een redelijke termijn waarbinnen nagelaten onderhoud nog dient te worden uitgevoerd, indien het betreffende lid:

 1. De tuin en/of de daarop aanwezige opstallen niet naar behoren onderhoudt.
 2. Zich niet houdt aan de bepalingen zoals deze zijn gesteld in de Statuten, reglementen, en/of andere schriftelijk kenbaar gemaakte bepalingen.

Artikel 5:

Het dagelijks bestuur, algemeen bestuur, en de commissieleden zijn allen in de uitoefening van hun functie niet aansprakelijk voor enige:

 1. Schade aan eigendommen van leden, gezinsleden of hun bezoekers.
 2. Ongevallen of letsels van welke aard dan ook.
 3. Diefstal, beschadiging of verlies op enigerlei wijze.

Einde Lidmaatschap:

Artikel 6:

Tenzij het bestuur anders besluit, blijft een lid bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 7:

Bij beëindiging van het huurcontract dient de huurder de volkstuin geheel schoon op te leveren.
Indien geen overdracht van bouwsels en beplantingen heeft plaatsgevonden dient het lid op de datum van beëindiging van het huurcontract de tuin, inclusief paden en slootkanten, als “zwarte grond”op te leveren. Dat wil zeggen ontdaan van alle bouwsels, beplantingen en geheel onkruidvrij. Ook mag er geen afval in de bodem of in de sloot achtergelaten worden.
Bij het verwijderen van bomen dient men te voldoen aan de gemeentelijke kapvergunning.

Commissies:

Artikel 8:

 1. De in de statuten genoemde kascommissie (artikel 12 lid 4) bestaat uit twee leden en een reservelid.
  Zij maken geen deel uit van het bestuur noch van enige andere commissie.
 2. Ze worden benoemd voor de periode van een jaar en zijn daarna nog één maal herkiesbaar.

Tuinruil:

Artikel 9:

 1. Ieder lid kan een met redenen omkleed schriftelijk verzoek bij het bestuur indienen om in aanmerking te komen voor een vrijgekomen tuin.
 2. Het bestuur beslist over de toelaatbaarheid van het ingediende verzoek.
 3. Als het verzoek niet kan worden ingewilligd heeft het lid recht op een schriftelijke toelichting van het bestuur, met een eventuele herroeping van het besluit.
 4. Het lid dient hiervoor, uiterlijk binnen een week na ontvangst van de schriftelijke afwijzing, bij het bestuur een verzoek van beroep in.

Wijziging Reglementen:

Artikel 10:

 1. In zowel het Huishoudelijk- als in overige reglementen kan geen verandering worden aangebracht tenzij deze is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.
 2. Hiertoe dient schriftelijk een voorstel tot wijziging te worden ingediend bij het dagelijks bestuur en wel 14 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering.
 3. Een reglementswijziging kan alleen worden goedgekeurd indien 2/3 van de aanwezige leden voorgestemd hebben.

Artikel 11:

Een reglementswijziging treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de Algemene ledenvergadering waarin deze wijziging is goedgekeurd.
Dit Huishoudelijk Reglement vervangt het Huishoudelijk Reglement van 4 april 2009
Dit Huishoudelijk Reglement treedt terstond in werking na zijn vaststelling.

Aldus vastgesteld bij besluit van de algemene ledenvergadering van 28 oktober 2013.
 

Voorzitter:                 Inge van der Feltz
Secretaris:                Annemarie van Heerikhuizen
Penningmeester:      Ruud v.d. Eijkhof