Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement van de Volkstuinvereniging Groenendaal gevestigd te Heemstede.

 

De Algemene Bepalingen:

Artikel 1:

Lidmaatschap, aspirant-lidmaatschap,

 1. Iedere huurder van een tuin dient lid van de volkstuinvereniging te zijn en meerderjarig te zijn.
 2. Degene die als aspirant-tuinder tot de vereniging wenst toe te treden, kan zich schriftelijk bij de secretaris aanmelden met het verzoek om in aanmerking te komen voor het gebruik van een tuin.

Dit kan digitaal via een aanmeldingsformulier of met een bij de secretaris aangevraagd aanmeldingsformulier.

 1. Na ontvangst van een aanmeldingsformulier neemt de secretaris contact op met de aanvrager.
 2. Vrijgekomen tuinen worden in volgorde van de ontvangst van de aanmelding aangeboden aan de aspirant-tuinder. Echter indien een lid een tuin wenst te ruilen voor een vrijkomende tuin kan aan een dergelijk verzoek voorrang worden gegeven. De overgang kan slechts aan het einde van het kalenderjaar plaatsvinden, tenzij het bestuur anders beslist.
 3. De aanvrager is het eerste jaar aspirant-lid. Het aspirant lid krijgt een huurcontract voor de toegewezen tuin na ontvangst van de verschuldigde betalingen en na ontvangst van een getekende verklaring dat men akkoord gaat met de Statuten en de Reglementen van de vereniging.
 4. Aan het aspirant-lid zal, na toewijzing van een tuin, een proeftijd van 12 maanden worden gesteld, waarin aangetoond dient te worden dat het aspirant-lid in staat is de toegewezen tuin te onderhouden volgens de reglementen. Ter ondersteuning ontvangt hij een handleiding hiervoor.
 5. Afhankelijk van de omstandigheden kan het bestuur hiervan afwijken.
 6. Aan het eind van de proeftijd kan het bestuur op enkele aanzegging besluiten dat het aspirant-lid niet wordt toegelaten als lid onder vermelding van de redenen.

 

Artikel 2:

Afspraken met betrekking tot bepalingen en regelgeving

 1. Ieder lid wordt geacht kennis te nemen van de bepalingen in de statuten en de reglementen, en dienovereenkomstig te handelen.
 1. Leden zijn verplicht de statuten en de reglementen, evenals de besluiten door de algemene ledenvergadering genomen, ook al waren zij niet vertegenwoordigd, op te volgen.

Zij zijn volledig aansprakelijk voor de gedragingen van hun gezinsleden en hun bezoekers.

 1. De verschuldigde huur, borg en contributie dienen, voor zover niet anders is bepaald, voor   1 februari van het betreffende jaar te zijn betaald
 1. Een lid kan verplicht worden een redelijke bijdrage te leveren aan de door het bestuur vastgestelde werkzaamheden ten behoeve van het beheer en/of onderhoud van het gemeenschappelijke gedeelte en begrenzingen van het tuincomplex en/of verenigingseigendommen (het zogenaamde algemeen werk). Daartoe kan een rooster worden opgesteld.
 2. Ieder lid heeft de vrije beschikking over zijn gehuurde tuin maar is verplicht zijn tuin van aanvang af in goede staat te brengen en te houden tot wederopzegging van de huur. De wijze waarop een lid geacht wordt onderhoud te plegen staat beschreven in het tuinreglement van de vereniging.
 1. Het is een lid niet toegestaan:
  1. Beroepsmatige of commerciële activiteiten op het complex te verrichten.
  2. De tuin en bouwsels aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
 2. Overdracht van tuin, opstallen en/of beplanting kan alleen worden toegestaan door tussenkomst van de vereniging. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle rechten op de tuin.

Artikel 3:

Verkiesbaarheid

 1. Leden kunnen zich volgens de geldende regels (zie artikel 12 lid 1 tot en met 4 van de statuten) verkiesbaar stellen voor een functie binnen het bestuur, of één der commissies.
 2. In een te vormen commissie mogen meerderjarige gezinsleden van het lid worden gekozen, echter met uitzondering van de kascommissie.

Artikel 4:

Termijnafspraken

Het bestuur is gerechtigd tot het bepalen van een redelijke termijn waarbinnen nagelaten onderhoud nog dient te worden uitgevoerd, indien het betreffende lid:

 1. De tuin en/of de daarop aanwezige opstallen niet naar behoren onderhoudt.
 2. Zich niet houdt aan de bepalingen zoals deze zijn gesteld in de Statuten, reglementen, en/of andere schriftelijk kenbaar gemaakte bepalingen.

Artikel 5:

Aansprakelijkheid

Het dagelijks bestuur, algemeen bestuur, en de commissieleden zijn allen in de uitoefening van hun functie niet aansprakelijk voor enige:

 1. Schade aan eigendommen van leden, gezinsleden of hun bezoekers.
 2. Ongevallen of letsels van welke aard dan ook.
 3. Diefstal, beschadiging of verlies op enigerlei wijze.
 4. Verborgen gebreken.

Artikel 6:

Einde Lidmaatschap

 • Tenzij het bestuur anders besluit, blijft een lid bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een

verenigingsjaar de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 Artikel 7:

Oplevering na beëindiging

1     Bij beëindiging van het huurcontract dient de huurder de volkstuin geheel schoon op te leveren.

Indien geen overdracht van bouwsels en beplantingen heeft plaatsgevonden dient het lid op de datum van

beëindiging van het huurcontract de tuin, inclusief paden en slootkanten, als “zwarte grond” op te leveren.

Dat wil zeggen ontdaan van alle bouwsels, beplantingen en geheel onkruidvrij.

Ook mag er geen afval in de bodem of in de sloot achtergelaten worden.

Bij het verwijderen van bomen dient men te voldoen aan de gemeentelijke kapvergunning.

 Artikel 8:

Commissies

 1. De in de statuten genoemde kascommissie (artikel 12 lid 4) bestaat uit twee leden en een reservelid.

Zij maken geen deel uit van het bestuur noch van enige andere commissie.

 1. Ze worden benoemd voor de periode van een jaar en zijn daarna nog één maal herkiesbaar.

Artikel 9:

Regeling wijziging Reglementen

 1. In zowel het Huishoudelijk- als in overige reglementen kan geen verandering worden aangebracht tenzij deze is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.
 2. Hiertoe dient schriftelijk een voorstel tot wijziging te worden ingediend bij het dagelijks bestuur en wel 14 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering.
 3. Een reglementswijziging kan alleen worden goedgekeurd indien 2/3 van de aanwezige leden voorgestemd hebben.

 Artikel 10:

Inwerkingstelling en vaststellen

Dit Huishoudelijk Reglement vervangt het Huishoudelijk Reglement van 4 april 2009

Dit Huishoudelijk Reglement treedt terstond in werking na zijn vaststelling.

Aldus vastgesteld bij besluit van de algemene ledenvergadering van 28 oktober 2013.

 

Voorzitter:                               I. van Huissteden

Secretaris:                               E. Lamoré

Penningmeester                        W.Meijer

Bijlage Huishoudelijk Reglement.

Artikel 8:

De vereniging stelt zich ten doel om natuurlijk tuinieren te bevorderen en verbiedt daarom het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

De vereniging is van mening dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen  verstrekkende gevolgen kan hebben voor mens en dier. Middelen zoals MCPA, Aldrin, Lindaan, Roundup en Mesorol (de bekende blauwe korrels tegen veenmollen) zijn moeilijk afbreekbare verbindingen en komen in het grondwater.

De grootste bestrijders van ongedierte zijn de vogels en juist die leggen het loodje wanneer zij een door gif stervend of reeds dood insect opeten. Alle tuinders weten van de ernstige  gevolgen van het uitsterven van vlinders en bijen waarbij chemische bestrijdingsmiddelen een grote rol spelen.

Het gaat niet alleen om het hier en nu maar zeker ook om de toekomst van gezonde gewassen voor ons nageslacht. Om die reden is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.